• Huvudmeny

Judiskt vardagsliv

Judiskt vardagsliv är ett dokumentations- och forskningsprojekt som syftar till att bevara, förvalta och sprida kunskap om upplevelser och erfarenheter av att leva som jude och/eller judisk i Sverige, i det förflutna och i nutid.

Projektet vill belysa den svenska judiska ”dubbelheten” av att vara del av en judisk diaspora, och att i egenskap av en minoritet vara en del av Sverige, samt analysera hur sådana erfarenheter gestaltas i berättelser.

Judiskt vardagsliv i Sverige

Forskning och dokumentation av judiskt liv har ofta varit inriktad på Förintelsen, eller på den judiska religionens historia. Väldigt lite har gjorts om hur judiskt vardagsliv praktiseras i Sverige och på hur människor som definierar sig som judiska förhåller sig till svenskhet och judiskhet.

I traditionsarkiven är den judiska gruppens liv i Sverige i stort sett inte representerad. Till undantagen hör Judiska minnen, som samlades in av Nordiska museet på 1990-talet, men även i dessa minnen är Förintelsen och Andra Världskriget fokus.

Omfattande projekt

Boken Livets vägar.

Under åren 2011–2016 har ett rikt material insamlats och delar av detta finns numera tillgängligt på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Därtill har flera artiklar och en bok skrivits, där materialet från Judiskt vardagsliv analyseras och diskuteras.

Projektinformation


Projektansvarig: Susanne Nylund Skog, forskare, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

Varaktighet: Avslutat

Uppdaterad 08 november 2018

Publikationer

Jonsson, Sofia 2013. Now let’s eat! En etnologisk studie om mat, minne och tillhörighet i den svenskjudiska diasporan.PDF (pdf, 2.1 MB) Mastersuppsats i etnologi. Huddinge: Södertörns högskola.

Nylund Skog, Susanne 2011. Rörliga rötter: Intertextualitet och diaspora i en judinnas levnadsberättelse. I Biografiska betydelser: Norm och erfarenhet i levnadsberättelser. Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman (red). Mörklinta: Gidlunds förlag.

Nylund Skog, Susanne 2012. Den judiska sängkammarmöbeln: Berättande, materialitet och identitet. Kulturella perspektiv, nr 1.

Nylund Skog, Susanne 2012. Livets vägar: Svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Nylund Skog, Susanne 2013. The traveling furniture: materialized experiences of living in the Jewish Diaspora. I Things in Culture, Culture in Things. Anu Kannike & Patrick Laviolette (eds) Tartu: University of Tartu Press, Approaches to Culture Theory Series.

Nylund Skog, Susanne 2014. Osynligt förtryck och vita kroppar: Förhandlingar kring judiskhet i Sverige. Elore Volym 21, nr 1.

Nylund Skog, Susanne 2015. Lingon och potatis, Stockholm och Czernowitz: Materialiteter i en judinnas levnadsberättelse. I Talande ting: Berättelser och materialitet. Katarina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling (red). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.