• Huvudmeny

Folktrons väsen, igår och idag

Ett projekt för att dokumentera och sammanställa berättelser om folktrons väsen och dess betydelser i tid och rum i Sverige.

Folktrons väsen, igår och idag är ett projekt som med kulturhistoriska metoder och samtida perspektiv dokumenterar och sammanställer berättelser om folktrons väsen och dess betydelser i tid och rum i Sverige.

Projektet har som mål att nå olika grupper och att materialet ska kontextualiseras så att det kan förstås av framtida forskare och av en bred allmänhet.

Insamling av nytt material

Arbetet inleds under våren 2019, som ett dokumentationsprojekt på vetenskaplig grund där nytt material samlas in och undersöks om förhållanden till väsen idag och jämförs med berättelser om väsen och deras betydelser i äldre tid.

I projektet ingår även en inventering av befintligt arkivmaterial om utvalda väsen, samt forskning och kunskapsspridning som sker genom publikationer på vår webbsida, vetenskapliga och populära artiklar i tidskrifter och bokserier och genom vetenskapliga och populärvetenskapliga föredrag.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att sammanställa äldre berättelser och samla in ny kunskap om människans förhållande till olika väsen i tid och rum och undersöka vad de har haft för betydelser samt avgöra om och hur det förändrats.

Projektet ska belysa föreställningar kring olika typer av väsen och trosföreställningar knutna till dessa. Det tittar också på väsens plats och tillhörighet i tider som är präglade av urbanisering och stora samhällsförändringar. Vilken eller vilka betydelse har platser i förhållande till berättelser om väsen? Vilka förändringar sker i berättelser om väsen i samband urbanisering och migration? Kan vi utläsa något om människans förhållanden till miljön i berättelser om väsen? Vad betyder och vad har olika väsen betytt för människan i olika tider? Har människans förhållanden till väsen förändrats i och med populärkulturen och nya religiösa rörelser? Finns det nya väsen idag, bland annat i samband med populärkultur eller migration, och har de i så fall likheter med äldre tiders berättelser som återfinns i det befintliga arkivmaterialet?

Projektinformation


Projektledare
Tommy Kuusela, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Isof

Varaktighet
Våren 2019–hösten 2021

Kunskapsmål

  • att på vetenskaplig grund beskriva, tolka och jämföra människors berättelser om väsen i äldre tid och modern tid
  • att utvärdera och utveckla metoder för att tolka och förstå hur berättelser om väsen kan vara ett sätt att förstå människans tankevärld
  • att sprida kunskap om ett omfattande område av arkivens samlingar
Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Tommy Kuusela

Telefon: 073-558 60 61

E-post: Tommy Kuusela