• Huvudmeny

Antiziganismen och samlingarna

Forskningsprojektet Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet pågår 2016–2019.

I forskningsprojektet Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet deltar Charlotte Hyltén-Cavallius, Isof, och Lotta Fernstål, Statens historiska museer. Projektet pågår 2016 –2019 och finansieras av Kulturrådets och Riksantikvarieämbetets medel för centrala museers forskning.

I kulturhistoriska museer och folkminnesarkiv i Sverige finns mycket material från 1900-talets första hälft som rör människor som av majoritetsbefolkningen kallades ”zigenare” och ”tattare”. Materialet speglar i huvudsak majoritetsbefolkningens ofta fördomsfulla syn på olika romska grupper och de enskilda romska rösterna och erfarenheterna från den här tiden saknas. I musei- och arkivsamlingar finns bland annat frågelistor, uppteckningar, fotografier, tidningsklipp, anteckningsuppgifter och brev från insamlare av material, samt i viss mån föremål.

Hur ska dessa samlingar förstås? Hur och i vilka sammanhang skapades de och hur användes de i sin samtid, inom och utom det kulturhistoriska fältet? Kan de användas i dag, och i så fall hur? Frågor som dessa är grundläggande i forskningsprojektet, i vilket vi återvänder till befintliga samlingar för att skapa förståelse för dem genom kritisk granskning av samlingarna, tillkomsten av dem och ingående studier av ett par av huvudaktörerna bakom dem. Vi fokuserar på de sammanhang, strukturer och aktörer som skapat samlingarna och informationen i dem, snarare än de människor som samlingarna skulle berätta om.

Projektet ansluter till det internationella, interdisciplinära forskningsfältet romani studies, som omfattar ämnen som till exempel historia, etnologi, sociologi och statsvetenskap. Projektet ingår även i ett förnyat och växande forskningsfält som fokuserar på kunskapsproduktionen vid folkminnesarkiven, och som söker efter nya metoder förankrade i samtida teori att närma sig gamla samlingar.

Projektinformation


Projektgrupp
Charlotte Hyltén-Cavallius, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Isof
Lotta Fernstål, Statens historiska museer

Varaktighet
Projektet pågår under 2016 –2019.

Finansiering
Projektet finansieras av Kulturrådets och Riksantikvarieämbetets medel för centrala museers forskning.

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Charlotte Hyltén-Cavallius

Telefon: 073-558 60 55

E-post: Charlotte Hyltén-Cavallius

Publikationer

2018. Fernstål, Lotta och Charlotte Hyltén-Cavallius (red). Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens. Deras härkomst, lefnadssätt, språk. m. m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander. Nordic Academic Press: Lund.