• Huvudmeny

Hem (information till lärare)

Hur tänker unga människor om hemmet?

Isof har till uppdrag att samla in, sprida kunskaper och forska om folkminnen, språk och immateriella kulturarv. Våra folkminnessamlingar innehåller bland annat berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest – från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle. Samlingarna omfattar bland annat levnadsberättelser, olika former av folklig dikt, sång och musik, traditioner och trosföreställningar.

Uppropet Hem

Till höger finns länkar till uppropet Hem. Frågorna finns som en webbenkät men också som en nedladdningsbar pdf-fil. Svaren på uppropet kommer att sparas för framtiden i våra offentliga folkminnessamlingar. Därmed kommer de att kunna ge framtida generationers forskare värdefulla inblickar i hur dagens unga tänker och berättar om ämnet!

Om undersökningen

Undersökningen Hem ingår i ett större dokumentations- och forskningsprojekt om olika aspekter av hemmet, även det kallat Hem.

Undersökningen är också ett led i vår strävan efter att i ökad utsträckning samla in och forska om barn och ungdomars berättelser, erfarenheter och kultur.

Om våra samlingar

Om man är intresserad av olika aspekter av hem under 1800- och 1900-talet är våra äldre folkminnessamlingar en källa till kunskap. Alltsedan det tidiga 1900-talet har arkiven intresserat sig för hem och bostadsförhållanden − vi har under åren frågat om allt ifrån folktro i samband med husbyggen till bokhyllor och köksredskap. Vi har också gjort noggranna dokumentationer av hem genom intervjuer och bilder.

Tidigare insamlingar

Här nedan samt till höger under rubriken 'Ur samlingarna' finns tre teman med exempel från våra äldre samlingar, vilka kan fungera som källa till inspiration om ni vill diskutera hem och hemförhållanden i samband med enkätens besvarande.

Under rubriken 'Frågelistsvar ur samlingarna' finner ni även skannade versioner av de uppteckningar som det refereras till.

Bordsskick och städning

I Bordsskick och städning ges några exempel på hur hemlivet kunde gestalta sig under 1800- och 1900-talet. I en berättelse tas bordsplacering i äldre tider upp. I ett annat exempel från våra samlingar redogör en pensionerad kvinna över sin egen och tidigare generationers städning och hemideal.

Bostadsförhållanden och möblering

Under rubriken Bostadsförhållanden och möblering görs några korta nedslag i berättelser om de fysiska hemförhållandena ur olika perspektiv. I exemplen redogörs det dels för förhållandena hos dem som hade det allra sämst ställt i allmogesamhället, dels för en boendekarriär berättat med hjälp av sovrummens möblering. I en annan text redogörs för bokhyllans betydelse i hemmet.

Television och elektricitet

I pdf-filen Television och elektricitet citeras berättelser ur arkiven rörande en del företeelser som vi idag ser som självklara. El, frys och TV finns i så gott som alla hem idag, men i ett inte allt för avlägset förflutet innebar de en stor förändring i hemlivet. Till exempel reflekteras det över hur hemlivet förändrades med det elektriska ljuset, men även över fenomenet frysfacksföreningar. Av uppteckningarna framgår också att det inte är någon nyhet att TV, media och annan ny teknik debatteras.

Samtida insamling

Halloween

För den som är intresserad av hur samtida uppropssvar kan se ut finns det under rubriken ’Ur samlingarna' att läsa ett antal citat ur svaren inkomna på ett upprop angående ungdomars firande av Hallowen. Uppropet genomfördes 2013, och resulterade i omkring 400 svar från elever på ett femtontal gymnasieskolor.

Kontakt

Vi bidrar gärna med mer material eller uppteckningar om så skulle önskas. Om du är intresserad av att delta med din skolklass eller har andra frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Marie-Louise!

Uppdaterad 18 november 2019

Länkar


Litteraturtips

LitteraturlistaPDF (pdf, 247.3 kB)


Ur samlingarna

Bordsskick och städningPDF (pdf, 548.1 kB)

Bostadsförhållanden och möbleringPDF (pdf, 662.1 kB)

Elektricitet och televisionPDF (pdf, 658.1 kB)

HalloweenPDF (pdf, 325.9 kB)


Frågelistsvar ur samlingarna

DAG 1PDF (pdf, 2.1 MB)

DAG 2PDF (pdf, 784.3 kB)

DAG 3PDF (pdf, 1.3 MB)

DAG 4PDF (pdf, 786.5 kB)

DFU 1PDF (pdf, 1 MB)

DFU 2PDF (pdf, 1.8 MB)

DFU 3PDF (pdf, 925.4 kB)

DFU 4PDF (pdf, 733.6 kB)

DFU 5PDF (pdf, 1.4 MB)

DFU 6PDF (pdf, 803.9 kB)