• Huvudmeny

Flicka eller pojke?

”För att utröna könet af en hafvande qvinnas foster tillsäger man henne att en insect eller dylikt djur kryper på hennes rygg; ser hon sig då om åt höger blifver barnet en gosse, men åt venster en flicka.” (Leonhard Rääf, 1800-talet)

gravid mage

Sedan mycket lång tid tillbaka har människor intresserat sig för om det väntade barnet är en flicka eller en pojke. En mängd metoder har använts. Kvinnans beteende har iakttagits och magens utseende har studerats. Drömmar har tolkats och tecken har sökts i naturen. En annan fråga kan handla om hur många barn man ska få.

Ett exempel från våra äldre folkminnessamlingar står soldaten Karl Johan Stark för. Vid 76 års ålder intervjuades han 1927 av en av arkivets upptecknare: ”Ifall en havande kvinna, när hon första gången på våren hörde göken, tog litet jord under sin högra fot och följande natt ”sov på den” (hade den under huvudkudden) fick hon genom en dröm reda på huruvida hon bar en gosse eller flicka”. Ville man få ett barn av ett visst kön fanns metoder också för detta. ”När bondehustrun i förstone intet får annat än flickor, så pläga soml. begynna at alltid lägga yxen under sängen, så skal hon der effter föda goszebarn”, skrev prosten Johan J. Törner på 1700-talet.

Vill du delta i insamlingen?

I våra äldre folkminnessamlingar finns ett stort antal berättelser om tecken, tydor och spådomar rörande havandeskap. Som en del av projektet Vardagsmagi vill vi nu dokumentera vår tids motsvarigheter. Svaren på webbfrågelistan kommer att arkiveras för framtida och samtida forskning på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Ett urval av svaren kommer också publiceras på vår webbplats. Välkommen att delta!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 0735-58 60 84

E-post: Fredrik Skott


Vill du hellre skicka in svaret med post? Skicka svaren till postadress:

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg

Läs mer

Projektsida: Vardagsmagi

Webbfrågelistor

Att säga samma sak

Gå på gatubrunnar