Förkortningsordlista ortnamnssamlingarna

Texten på korten i ortnamnssamlingarna innehåller många förkortningar. Här hittar du en sammanställning över de vanligaste.

Som pdf: Förkortningar i urval Pdf, 1.3 MB.

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYÅÄÖ

Siffror

A

Arwidsson Finl. häfd. = Handlingar till upplysning af Finlands Häfder.

Aschaneus, Beskr. om Sigtuna = Martini Aschanei Beskrifning om Sigtuna tryckt i Upplands fornminnesförenings tid.skrift bd 10:40 bil.

avs. = avsöndring.

avskr. = avskrift.

avtr. = avtryck.

B

B = Signum i LMV (tidigare LSA) för Uppsala l.

B16 = Kopiebok av Lars Sparre i RA, skriven omkr. m. av 1600-t.

bek = Beskrivningen till ekonomiska kartan.

Bergsh perg. Bergshammarssamlingens pergamentsbrev (t o m 1544). Riksarkivet. (Fotokopior i SOFI.)

Bergslp = pergamentsbrev i Stora Kopparbergs Bergslags AB, Centralarkivet, Falun.

C Fr. Bergman Vadsbo Härad = Oeconomisk Beskrifning öfver Wadsbo härad uti Westergöthland och Skaraborgs höfdingedöme, af Carl Fridrik Bergman (Praes Anders Berch). Uppsala /1759/. diss,

Bergström Arb. Krön = Bergström, G., Arboga krönika.

bglk = Beskrivningen till geologiska kartan.

Bidr. t. Hällesjö sns hist., 2 = Bidrag till Hällesjö sockens historia, 2 (1981).

Bidr. t. Söd. ä. kult. = Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 3.

Boëthius, Grycksbo = Boethius, Bertil: Grycksbo 1382-1940. Minnesskrift. Falun 1942.

Borkp or = pergamentsbrev i LSB från Borkhults gårdsarkiv.

Brocman Dipl. = Brocmans diplomatarium I-IV. Avskrifter av miscellanea-brev. Vitterhetsakademiens deposition i RA.

Broman Glysisvallur = Broman, Ol. Joh., Glysisvallur. Uppsala 1911 -

bs = backstuga.

Bsk = bågaskattelängd (Västerbotten).

Bull. Dan. = Bullarium Danicum. Pavelige aktstykker vedrørende Danmark 1198-1316. Udg. af Alfr. Krarup.

Bureus Sumlen = Sumlen .. af Johannes Thomae Bureus. Stockholm 1886. I Sv. Landsmålen, Bih. 1:2.

C

C = Handskriven jordebok i Riksarkivet. Siffran anger jordebokens nummer.

C 4 = Register över konung Karl Knutssons och drottning Katarinas jordabrev (fotokopia). RA.

C 5 = Register över Abraham Broderssons (och Ebbe Piiks) jordabrev (fragment) (fotokopia). RA.

C 6 = Landgilles-, foder-, läne- och fä-bok för Västergötland, möjl. fr. konung Karl Knutssons arkiv (fotokopia). RA.

C 7 = Jordebok för Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, 1450-talet (1457), (Karl Knutssons?) (fotokopia). RA.

C 8 = Jordeboksanteckningar rörande arvet efter konung Karl Knutsson (1473), Ivar Axelsson och Magdalena Karlsdotter (fotokopia). RA.

C 10 = Uppbörds- och utgiftsbok för Färingön ni m 1480-1481, Ivar Axelssons och Magdalena Karlsdotters (fotokopia) RA.

C 11 = Jordebok över landbor och skattebönder i Färingö tingslag, (Ivar Axelssons?), (fotokopia). RA.

C 12 = Jordebok över fru Kristina Karlsdotters gods (g. ni. Erik Eriksson Gyllenstjerna-Tott), (fotokopia). RA.

C 13 = Jordeboksanteckningar och räkenskaper för St. Bjurum ni ni (Åke Hansson Totts?), (fotokopia, RA.

C 14 = Laurens Axelssons /Tott/ jordebok 1476 (fotokopia). RA.

C 15= Jordebok på Fågelviks landbor ni m 1473-1476 (Erik Eriksson Bonde), (fotokopia). RA.

C 20 = Förteckning på Johan Beses gods i Värmland ni ni (fotokopia). RA.

C 21 = Förteckning på Gunnhild Johansdotter Beses och Erik Turesson Bielkes arvegods (fotokopia). RA.

C 23 = Jordebok över gods i Östergötland, Småland, Västergötland 1482. Ivar Axelsson Totts gods. (fotokopia). RA.

C 24 = Jordebok och räkenskaper ni ni från 1488-90, tillh. Ivar Axelssons (Tott) änka Margareta Karlsdotter (fotokopia). RA.

C 27 = (Uppbördslängder o räkenskaper för gods i Södermanland ni ni, 1490-talet, Svarte Åke Jönssons?). RA.

C 28 = (Herr Gustaf Lekssons uppbörd av Åkerbo hd m fl räkenskaper /omkr. 1400/.) RA.

C 29 = (Gårdsräkenskaper för Tyresö; I, 1460-1470-talen). RA.

C 36 = Jöns Ulfssons (Roos) jordebok från 1498 (fotokopia), RA.

C 37 Arvid Trolles jordebok 1498 (fotokopia), RA.

C 40 Jordebok på gods i Södermanland m.m. RA.

Carl Nilssons i Slätthults räkenskapsbok 1818-42 = Urmakaren Carl Nilssons i Slätthult, Villstads sn, Västbo hd, Jönk. 1., räkenskapsbok för tiden 1818-1849. Orig. i enskild ägo, fil: kand. Åke Werdenfels, 1964 bosatt i Lund, en ättling till urmakaren Carl Nilsson. Se vidare om Carl Nilsson i brev fr. arkivarien Ingemar Ingers 12/3 1964 (SOA:s Brevkapsel). Paginering saknas, men excerpisten har på sina kort satt ut en konstruerad sidsiffra, som återfinnes i SOFI:s Xero-kopia av originalet. I förekommande fall anges på kortet även Carl Nilssons reparationsnummer (varigenom man lätt hittar raden på sidan).

CHRL = Konung Christoffers landslag (citerad efter Sohlyters uppl. av Samling af Sweriges Gamla lagar, 12, Lund 1869).

Codex Esromensis = Esroms Klosters Brevbog utgivet ved O. Nielsen af Selskabet for Udgivelse af Kilder till dansk Historie. Kbhvn 1880-81.

Collijn Processus Katerine = Processus sue negocium canonizacionis b. Katerine de Vadstenis utg. av Isak Collijn i Saml. utg. av Sv. Fornskriftsällskapet, 2. ser., latinska skrifter, band III. Uppsala 1942-46.

Collmar, Sörml. hdb = Sörmländska härads domböcker från 1500-talet. Utg. av Magnus Collmar. Sörmländska handl. 16. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. Eskilstuna 1953.

Craelius Tunal. = Craelius, M. G., Försök till Ett Landskaps Beskrifning uti en Berättelse om Tuna Läns, Sefwedes och Aspelands Häraders Fögderi, .. 1774.

D

D = signum i Riksarkivet för medeltida kyrko- och klosterjordeböcker. D 1-15 finns i fotokopior i SOFI. Se förteckning där.

D 3 = Förteckning på gods under själagårdens prebende i Skara, i RA.

D 11 = Vadstena klosters jordbok 1447 (fotokopia). RA.

D 12 Vadstena klosters jordebok 1502 (fotokopia). RA.

D 16 = Uppsala domkyrkas räkenskapsbok 1417 o 1480, 1497-99.

D 17 = Uppsala domkyrkas räkenskapsbok 1502-08 (D 16 = vol 1-2, D 17 = vol 3 av fotokopior i SOFI/sem).

D. Chr. = I Diplomatarium Christierni primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve, henhörende till kong Christiern den Förstes Historie. Udg. af C. F. Wegener. Kbhvn 1858.

Da. M. = Danske Nagazin indeholdende Bidrag til den Danske Sprogs Oplysning. Udg. af Det Kongelige Danske Selskab for Faedrelandets Historie og Sprog. Raekke 1-6. Kbhvn 1745-19...

DaR. = (Diplom i) Danska Rigsarkivet, Köpenhamn.

DaRAPapp = Pappershandlingar i DaRA. Exc ur Brev, svenska i danska arkiv. Boken ägs och förvaras av vitterhetsakademins personnamnssaml.

Dalarnas hbf. tidskr. = Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1921-1930 o. Dalarnas Hembygdsbok 1931.

db = dombok.

DD = Diplomatarium danicum /använt i några enstaka fall av docent Assar Janzén/.

D Dal = Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande Landskapet Dalarne samlade och utgifne af C, G. Kröningssvärd och J. Liden. I. Stockholm 1842; II, Falun 1844; III. Falun 1846; Suppl. Stockholm 1853.

DDan = Diplomatarium tanicum. Khvn 1938 -.

DelaGard. Arch. = Dela Gardiska Archivet eller Handlingar ur Grefl. Dela-Gardiska Bibliotheket på Löberöd. 1-20. Stockholm och Lund 1831-1843.

DGKL = Danmarks Gamla Kbstadlovgivning, udg. af Erik Kroman, Kbhvn 1951-1961.

Dhb. = Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1921-1930 o. Dalarnas Hembygdsbok 1931.

Dhft . = Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1921-1930 o. Dalarnas Hembygdsbok 1931.

Diarium Gyll. = Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenil Dagbok 1622-1667 --utg. genom Reinh. Hausen. Hfors 1882.

Dipl. norv. = Diplomatarium Norvegicum /äldre förkortn./

DK = Danske Kancelliregistranter 1535-1550, utg. av Erslev & Mollerup.

DN = Diplomatarium Norvegicum.

DNO = Linden, Bror, Dalska namn- och ordstudier gällande särskilt Mora tingslag och Osterdalsområd.et. Uppsala 11 (1947). 1:2 (1950), 13 (1954).

Dybeck Runa = Dybeck, Richard, Runa. En skrift för fäderneslandets fornvenner. Stockholm 1842-49.

E

E = Signum i LMV (tidigare LSA) för Jönk. 1.

E. Göyes jb = Fru Eline Gøyes jordebog med tilhörende brevuddrag. Udg. .. af A Thiset. Kbhvn 1892.

Edling, Vendels db = Vendels sockens dombok 1615 -1645, med bidrag av statsmedel utg. genom Nils Edling. Uppsala o Lpz 1925.

Ehrenmalm, Resa = Arwid Ehrenmalms Resa Igenom Wäster-Norrland 1741. Stockholm 1743.

ek = ekonomiska kartan.

Ekman, Wrm i sitt ämne = Ekman, Emanuel S., Wärmeland i sitt ämne och i sin upodling. 1. Upsala 1765.

Elias Fries Försök.. = Elias Fries, Försök till en tidning uti naturalhistorien 1810-11. Handskrift ägd av doc. Magnus Fries, Uppsala.

Enköp. tb = Enköpings tänkeböcker 1540-95 utgivna av Sven Ljung. (= Saml. utg. av SFS, h. 226, 233 o 237, Bd. 65:1-3). Stbm 1960, 1962, 1966.

v. Engeströms pb, se Liljegren. L.v. Engeströms pb.

Eriksberg perg. = Fotokopia av pergamentsbrev i Eriksbergsarkivet i RA.

Eriksbergsark. = pergamentsbrev i Eriksbergsarkivet, i RA.

Eriksbergssaml. = Pergamentsbrev i Eriksbergsarkivet, i RA.

Erikskr. = Svenska medeltidens rimkrönikor, 1. Gamla eller Eriks-Krönikan, utg. av R. Pipping (i Saml. utg. av Sv. fornskriftsällsk., H. 158).

Ett fornsv. Legend. = Ett fornsvenskt legendarium, Bd 1-3. Saml. utg. av Sv. fornskriftsällsk, nr 7, Stockholm 1847-74.

Ewald. Ordlista = Kyrkoherde Victor Ewalds ordlista från O Karups sn, Hall l. (maskinskriven), förvarad i Varbergs Museum.

F

Fataburen = Fataburen. Kulturhistorisk tidskrift, 1906–.

Fernow Beskr öfv. Vrm = Fernow, Erik, Bekrifning öfwer Wärmeland. Göteborg 1773.

Fischer 1776 = Charta öfver Skiellwiks sochenz Skjärgård med någon del af Gryt Afmätt till en del år 1774 och Copierad år 1776 af Abr. Fischer. I Herrborums gårdsarkiv.

Fischerström, Mälaren = Fischerström, Joh., Utkast til beskrifning om Mälaren. Stockholm 1785.

FMU = Finlands medeltidsurkunder samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genomReinh. Hausen. H fors 1910-35.

Fogdö (Vårfruberga klosters jb. Se SOAs särtryck hist. urk. Ossiannilsson, Folke, ....

Fornstig, se Lundberg, O. Fornstig.

Fornsv. Legend., se Ett fornsv. Legend.

Fornvännen = Fornvännen. Meddelanden fr. K. Vitt. -Hist. o. Antikvitetsakad., 1906 -

Forssl. MD = Forsslund, Kari-Erik, Med Dalälven från källorna till havet.

Fr = fiskeriregister (Västerbotten).

Fr. el. frs = Codex Frisianus, utg. av Unger 1871.

FrDReg. = Kong Frederik den Førstes danske Registranter utg. av Erslev & Mollerup, 1-2.

Fries, Elias, se Elias Fries.

FSS = Samlingar utg. av Svenska Fornskrift-Sällskapet.

G

G = Generalstabkartan.

G 247 (131 n v), en beteckning som förekommer på vissa excerptkort i samlingarna för Hall. län, avser geologiska kartblad (ser. C nr 131 resp. NV, NO, SV, so) med inlagda lokaliseringssiffror (= röda siffran efter "G".); dessa siffror hänför sig till naturnamn, excerperade (trol. på 1920-talet före 1928, av en lantmätare) ur äldre akter i LSA; dessa kartblad ligger i Kartrummet i avd, Sifferkartor med inlagda lokaliseringssiffror, underavd. Specialkartor, Beteckningen V (på samma kort) är ä l d r e signum för akter i LSA rör. Hall. län. (ex V:11:35).

Gbft = Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift.

ghj = gärder och hjälper. Hjälpskattelängd 1535. KA.

ghs = gatuhus (sydsvensk benämning ungefär motsvarande backstuga).

GL = Gotlandslagen. (citerad efter Schlyters uppl. av Samling af Sweriges gamla lagar, 7. Lund 1852.)

G.L. 1932 = G. Lindgren, som gjort ortnamnsuppteckningar i Hall. l. tillsammans med P. N. Peterson i Vallda.

GldDipl. = Gammeldanske Diplomer, Gruppe A. Den middelalderlige overlevering.

glk = Geologiska kartan.

Glys. = Glysisvallur.

Gotl. hbf = Gotlands hembygdsförbund.

Gr. lista = Kartverkets granskningslista.

Grandinson, K. G., se NMU.

Gruddbo = Gruddbo på Sollerön. En byundersökning tillägnad Sigurd Erixon 1938. (Nord. museets handl. 9).

GrsnsI = Ericstam, Agaton, Grytnäs socken. I. Sala 1941.

Grönblad, Finl med hist. = Grönblad, E., Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Kbhvn 1857.

Gustaf I:s reg. = Konung Gustaf den förstes registratur 1521-1560. Stockholm 1861-1916.

Gyllenius Dagbok = Diarium Gyllenianum eller Petri Magni Gyllenii Dagbok 1622-1667. Hfors 1882.

Göiyesjb, se E. Göyes jb.

H

H. Johannis ant. -bok = Herr Hans Johannis i Ska anteckningsbok 1502-1535, fotokopia. Handskrift (i Kb?). Ex fr orig.; Utg. i Ufmt 463.

Hadorph, Bj. R. = Hadorph, Johan, Biärköa Rätten. Stockholm 1687.

Hadhorp. Rimkrönika = Hadorph, Johan, Stora rimkrönikan.

[Halland: rör. beteckn. G 247 på vissa excerptkort i sockensamlingarna för Hall, län, avd. Äldre namnformer naturnamn, se "G 247" i denna förkortningslista.]

Hausen Bidr. t Finl hist. = Hausen, Reinh., Bidrag till Finlands historia 1-5.

HH = Historiska Handlingar, till trycket befordrade af Kungl. samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia.

HHLG = Handlingar rörande helga lekamens gille i Stockholm, utg. av Isak Collijn. Stockholm 1921.

Hist. handl. = Historiska Handlingar /äldre förkortn./

Hjl = hjälpuppbördslängd.

HL = Hälsingelagen. (citerad efter Schlyters uppl. i Samling af Sweriges Gamla Lagar 6. Stockholm 1844.)

hmd = hemmansdel.

HSkH = Handl. rörande Skandinaviens historia 1-40, Stockholm 1816-1865.

HT = Historisk tidskrift.

Hund, E. XIV:s krön. = Konung Erik XIV:s krönika, på rim eller uti en visa författad af Daniel Hansson Hund till Romelberg. Efter äldre handskrifter utg. af Fredrik August Dahlgren. Sv. Fornskriftsällsk. nr 7 (H. lo). Stockholm 1847.

1757 Hülphers dagbok = Hülphers, Abr. Abrah:son, Dagbok öfver en resa igenom de under Stora Kopparbergs Höfdeingedöme lydande Län och Dalarne år 1757. Västerås 1763.

Hylt. Cav. Årsbok = Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård. Årsbok. Växjö.

I

I.A. = Islandske Annaler indtil 1578.

INSSU = Inst. f. nord, språk vid Stockholms univ. (som har samlingen av Stockholms ortnamn).

Isl. Ann. = Islandske Annaler indtil 1578. Udg. .. ved G. Storm. Chria 1888.

J

J. Rydén, upps. OAU 1984 = Rydén, Josef, Natur- och marknamn i Kulltorps sn, Västbo hd, Jönköpings l. Proseminarieuppsats i SOFI, acc.-nr A 1984 u.å.

jb = jordebok.

JHD = Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, utg. av Jämtlands biblioteks diplomatariekommitté. I:1-3, Uppsala 1943-56.

JLFT = Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 1-7. 1889-1921.

Johan Månson = Een Siö-book om innehåller Om siöfarten i tersiön aff Johan Nånsson. Stockholm 1644, utg. av Herman Richter, Lund. 1925-28.

Johansson Vederlag = Johansson, Johan, Något om vederlaget för tackjärnstiondet. Nora 1872. [saknas]

jr = jordregistret.

Jsk = jordaskatt.

Jönk. tb = Jönköpings stads tänkeb. utg. af Åxel Ramm och Carl N. Kjellberg (Bilaga till Medd. fr. Norra Smålands fornminnesförening), h. 1-5 (i bd).

K

ka = kyrkoarkiv.

KA = Kammararkivet.

KA Dalarna 1539:4 = Signum i Kammararkivet för 1539 års jordebok för Dalarna och Västmanland. Jfr KA Västm. handl. 1539:4.

KA Dalarna 1540:4 (1) = 1540 jb. Årliga räntan 1540.

Kadegodsen, Handl. ang. tr i Vft I:1O, s. 30 ff.

kal. = kalender.

Kalm. Bohuslänsk resa = Pehr Kalms Wästgötha och bahusländska resa förrättad år 1742. Stockholm 1746.

Karlskr. = Svenska medeltidens rimkrönikor, 2. Nya eller Karlskrönikan, utg. av G. B. Klemming (i Saml. utg. av Sv. Fornskr.-sällsk.).

KA Västm. handl. 1539:4 = Äldre signum i Kammararkivet för 1539 års jordebok för Västmanland = KA Dalarna 1539:4, nytt signum efter excerpering av jb 1539 i SOFI.

kb = kyrkboken.

KB = Kancelliets Brevbøger; Kungl. Biblioteket, Stockholm.

KB A. 6 f. 105:V = sida av handskrift i Kungl. Biblioteket i Stockholm med signum A. 6. Sidan upptar ett inventarium 1422 från Husby-Långhundra sn, Stockholms 1. Xerokopia finns i SOFI.

KB A. 134 = handskrift i Kungl. Biblioteket i Stockholm med signum A 134.

KB B 127 a = Tiondelängd från Vedbo härad (1380-t.?). KB, signum B 127 a.

kG = konceptblad till generalstabens karta över Sverige, södra delen, skala 1:50 000.

K. G. Ljunggren Medellågtyska drag i gamla nordiska ortnamn = K. G. Ljunggren, Undersökningar över nordiska ortnamns behandling i medellågtyskan och medellågtyska drag i gamla nordiska ortnamn (1937). (Även förk.: Mlty. drag i nord, ortnamn.)

kGn = konceptblad till generalstabens karta över Sverige, norra delen, skala 150 000, resp. 1100 000.

KL = Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk medeltid.

Klingspor o Schlegel Bil. = Bilaga till C.A. Klingspor och B. Schlegel, Svenska slott, Engsö. Stockholm 1877.

KrA = Krigsarkivet.

Krapperupark. = Fotokopior av handskrifter i Krapperuparkivet 1352-1540. Orig. i Lunds UB.

Kr. Saml. = Kröningssvärd., C. G., Samling af äldre författningar och handlingar rörande Dalarne utgifne af C. G. Kröningssvärd. Falun 1844.

KrSk = Kronens skøder .. udg. af Rigsarkivet, første bind 1535-1648 ved L. Laursen. Kbhvn 1892.

Kt = kyrkotiende.

L

L:I:1 = Alseda och Schede Sochnars Rekenskapzbook, handskrift i Vadstena landsarkiv. Se utförligare SOFI D II 4, ace, nr 1024.

lb = Lunds stifts Landebok (fotokopia). (Vid. exc. av Hall, i.).

LDLR = Liber Daticus Lundensis Recentior, Lunde Domkapitels Gavebøger udg. ved C. Weeke, Kbhvn 1884-89.

LDLV = Liber Daticus Lundensis Vetustior. (Libri memoriales capituli Lundenses, Lunde Domkapitels Gavebøger udg. ved C. Weeke). Kbhvn 1884-89.

Lh ber. Sb. 1. = Landshöfdinge-embetes i Skaraborgs län riksdagsrelation afgifven i Mars 1760 (ingår i Vft I:6, s 75-111).

lht = lägenhet.

Lignell, Beskr. öfv. Dal = Lignell, And., Beskrifning öfver Grefskapet Dal. Stockholm 1851-52.

Liljegren, V.E. Engeströms pb = Förteckning öfver en samling af permbref uti hans excellence, stats-ministern, .. grefve Lars von Engeströms bibliothek uppsatt af Joh. G. Liljegren, Stockholm 1819, (Lånad på Carolina) SOFI har fotokopia.

Liljegren, Fört. öfv. permbref = närmast ovanstående. [äldre förkortning.]

Lindgrens gränsk. = Charta öfver Förenade Riksgräntzen emillan Swerige och Norige uti Provincien Wermeland, Som tillika utwisar begge Rikens Praetentions Lineer huru de wid gräntzemätningen åhr 1739 äro uptagne, Samt Project Lineerne uti hwarje Twist; men nu Sedermera wid. Gräntzemötet uti Strömstad Anno 1749 afgiorde, och af underteknad förfärdigad Laurent Lindgren. Orig. i SOFI.

Lindqvist, Bjärka-Säby = Lindqvist, Natan, Bjärka-Säby ortnamn, D. 1, Stockholm 1926.

Lindström, GM = Lindström, G., Anteckningar om Gotlands medeltid, I, Stockholm 1892. 1:a avdeln.

Lindström, GM 2 = Lindström, G., Anteckningar om Gotlands medeltid, I. Stockholm 1892. 2:a avdeln.

Linkp = Linköpings stiftsbiblioteks pergamentsbrev (= LSBp).

Link. Bibl. Handl. = Linköpings Biblioteks Handlingar, ny serie1-4, Link. 1920-1949.

Linné, Skånska Resa = Carl Linnaei skånska resa. Utg. av Jöran Sahlgren. Stockholm 1920.

Linné, Vestgötaresa = Carl Linnaei Wästgöta-resa.. Stockholm 1747.

Lj. = Ljunggren, Gustaf, Atlas öfver Sveriges städer. (Upprättad 1853-1861).

LMV = Lantmäteriverket.

Lorins nya kopiebok = Lorins nya kopiebok. De la Gardiesamlingen. Släktarkiven: Sture, vol. 2. I Lunds univ. bibl.

Lreg, Almquist, Lokalförvaltn. = Länsregistret i Almquist, Joh. Ax.: Den civila lokalforvaltningen i Sverige 1523-1630, del 3, sid 146 ff.

LSA = (akter i) Lantmäteristyrelsens arkiv, numera Lantmäteriverket. Bokstav och siffra anger aktens signum (ex. E12). (Varje län har en bokstavsbeteckning, sålunda betecknas Söd. län med E).

LSB = Linköpings stifts bibliotek.

lskk = lagaskifteskarta.

LSLB 1 = Lunds stifts landebok, I. Utg. av K.-K. Ljunggren och Bertil Ejder. Lund 1950.

LSLB II = D:o, II. Utg. av K.-G. Ljunggren och Bertil Ejder. Lund 1952.

ltakt = Nordlander, J., Ångermanlands landstingsakter 1628-44 (= Nordlander, Norrl. saml. 10).

Lundberg, O., Fornstig = Oskar Lundberg, Fornstig, väg och bygd. Särtryck ur En vägbok för Uppsala län, Uppsala 1937.

Långhundra hdsdb = Långhundra härads dombok 1545-1570 .. utg. genom Nils Edling och Olof Svenonius (= Uppländska domböcker.. VII). Uppsala 1946.

LÄUB = Lunds Ärkestifts urkundsbok. Utg. av Lauritz Weibull.

Lönborg, Adam af Bremen = Lönborg, Sven, Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk. Uppsala 1897.

M

M = Signum i LMV (tidigare LSA) för Hall. l.

MASO = Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning.

m:e = municipalsamhälle.

Medd. fr. Nord. Mus. = Meddelanden från Nordiska museet.

Medd.fr. Östergötl. fornm. = Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening, Linköping. (t o m 1947).

Medd. fr. Östergötl. mus = Östergötlands och Linköpings stads museum. Meddelanden. (Fr o m 1948).

MEL = Konung Magnus Erikssons landslag. (citerad efter Schlyters uppl. i Saml. af Sweriges Gamla Lagar, 10. Stockholm 1862.)

MESL = Konung Magnus Eriksons stadslag. (citerad efter Schlyters uppl. i Saml. af Sweriges Gamla Lagar, 11. Stockholm 1865.)

ml = mantalslängd.

Monum. Upl. = Rhezelius, I. H, Monumenta Uplandica. Reseanteckningar från åren 1635, 1636, 1638. Utg. af C. N. Stenbock. Tr. i bil. till Uppl:s fornminnesfören:s tidskr., bd 7.

MSU = Malmö stads urkundsbok, utg. av Lauritz Weibull 1901–1917.

mtl = mantal.

S. Mågs rb = räkenskapsbok tillhörig S. Måg. Holn, Insjön. 26 s 8:0.

Månsson Johan, se Johan Månsson.

N

Namnspalten = Ortnamnssällskapet i Uppsala. Namnspalten i UNT.

MÄU = Hellbom, A., Medelpads äldre urkunder. Utg. av Medelpads fornminnesförening (1972).

NG = Norske Gaardnavne.

NGL = Norges gml. Love (se nedan).

Nilsson. Carl, se Carl Nilssons i Slätthult räkenskapsbok.

NL = Necrologium Lundense. Lunds domkyrkas nekrologium utg. av Lauritz Weibull. Lund 1923. (Monumenta Scaniae Historica).

NMU = Närkes medeltida urkunder, 1. Riseberga kloster, utg. av K. G. Grandinson. Stockholm 1935.

NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 1913–

Nordiska bidrag = von Friesen, Otto, Till den nordiska språkhistorien. Bidrag. (Skr. utg. af K. Hum. Vetenskaps-Samf. i Upps. 7:2, 1901).

Nordlander = Nordlander, J., Norrländska samlingar.

NordMp = Nordiska Muséets pergamentsbrev.

A. Noreen. Spr. studier = Noreen, Adolf, Spridda studier, 1–4.

Norges gml. Love = Norges gamle Love indtil 1387. Kristiania 1846-1395. (el. NGL i SOVn.)

Norrk. Medelt. = Norrköpings Medeltid. Ett Diplomatarium Norcopense.. utg. av Arthur Nordén. Stockholm 1918.

N. Smål. Fornm. för. = Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening.

NTU = Nordiska texter och undersökningar. Utg. i Uppsala av Bengt Hesselman.

Nysv. studier = Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. Uppsala 1921.

O

OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala (nytt namn fr o m 1.7.1970 på Svenska ortnamnsarkivet). Numera inom SOFI.

OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola.

O. H. = Olof Holm.

Ol. Petri, Sv. Krön = Olaus Petri Svenska Krönika. Utg. av G. E. Klemming. Stockholm 1860.

or. = original.

orig. = original.

Orsa II = Ståhl, Harry, Gamla handlingar rörande Orsa socken, tr. i Orsa. En sockenbeskrivning utg. av Orsa Jordägande Socknemän under red, av J. Boethius och O. Veirulf. Del II. Stockholm 1953.

OUÅ = Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.

P

P = Signum i LMV (tidigare LSA) för Skar. 1.

Palteboken = Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 7. Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut, utg. av Gösta Johannesson (Palteboken och 1522 års uppbördojordebok).

Peder Swarts krönika (Edéns utg.) = Peder Swart, Konung Gustaf I:s krönika med inledning och Ordförklaringar utg. af Nils Eden. Stockholm 1912.

Per Larssons db = Lagläsaren Per Larssons dombok 1638 .. utg. genom Nils Edling. (=Uppl. domböcker .. 4).

Peringskiöld Mon. Ull. = Peringskiöld, Johan, Monumenta Ullerakerensis cum Upsalia Nova Illustrata, E1ler: Ulleråkers Härads Minnings-Merken med Nya Upsala. Stockholm 1719.

Pers, Mora sn 1 = Pers, Anders, Gamla papper angående Mora socken. Dess äldsta skattelängder. Västerås 1927.

Pers, Mora sn 2 = Pers, Anders, Gamla papper angående Mora socken. 2: Arvid Siggessons brevväxling. Med kommentar av Lars Sjödin. Västerås 1937.

Petrus Benedicii's visit.-bok = Linköpingsbiskopen Petrus Benedicti's visitationsbok, utg. av K. H. Johansson.

PHT = Personhistorisk tidskrift. 1–. Stockholm 1900–.

Pipping, Komm. t. Erikskr. = Pipping, Rolf, Kommentar till Erikskrönikan (= Skr. utg. av Sv. Litteratursällsk. i Finland, 187), Hfors 1926.

P.N.P. = P/atrik/ N. Peterson /i Vallda/

Priv. f. Sv. städer = Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer, utg. av Stadshistoriska institutet, 1–4. Stockholm 1927, 1932, 1939, 1946.

Proc. Kat., Se Collijn.

Prästrel. = Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och 1690. Med inledning, noter och register utgivna av John Tuneld. Lund 1960. (= Skrifter utg. av Kungl. Hum. Vetenskapssamf. i Lund. LIX.)

Prästrelationerna = Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624. Utg. av John Tuneld. Lund. 1934. ( Skr. utg. av Kungl. hum. vetenskapssamf. i Lund. XVIII.).

R

r = recto (högersidan, framsidan).

RA = Riksarkivet.

RA:Skog = Deposition från Skogs kyrkoarkiv i Riksarkivet.

Ranns. om antikv. 1667–l69O Wilstadius = Prästerskapets rannsakningar om gamble antiquiteter och monumenter 1667–1690 (i: Småländska Hembygdsböcker VII–IX).

RAp = Pergamentsbrev i Riksarkivet.

RApp = Pappersbrev i Riksarkivet.

/RAp och RAPp (med rött bläck) = Pappersbrev i Riksarkivet./ (äldre förkortningar, förekommande på Sam Janssons (o. Sam Owen Janssons) excerptkort.

/RAP (med rött bläck) = Pergamentsbrev i Riksarkivet./ (äldre förkortningar, förekommande på Sam Janssons (o. Sam Owen Janssons) excerptkort.

RAp odat = Odaterade pergamentsbrev i Riksarkivet (särskild nummerserie) i fotostat (särskilt band i arkivsalen).

Rb Gotl. 1653 = Revisionsbok för Gotland 1653 (1–3).

Ref. = referat.

Reg. Eccl. Ab. = Registrum Ecclesiae Abonensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Abonensis utg. av Reinh. Hausen.

Reg. Eccl. Link. = Registra ecciesie Lincopensis, tryckt i Link, Bibi. Handl., ny serie 3.

Rep = Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis. U betyder "Udaterade" brev, som finns i slutet av samtliga delar i särskild serie.

Rep II = Rep "2. Række".

Rg = Rosenberg , Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. 1882–1883.

Rhezelius Fc 13 = Handskrift inneålllande anteckningar i koncept angående antikvarien J.H. Rezelius resa i Kalmar län år 1634. Handskriften förvaras i Kungl. Biblioteket (Avskrift i utdrag I SOA (plåtskåp nr 28, i Kartrum).

Rhezelius, Monum. Upl., se Monum. Upl.

Rig = Rig. Tidskrift utg. av Föreningen för Svensk kulturhistoria. Stockholm 1918–.

Rjb = reduktionsjordebok.

RL = Rasmus Ludvigssons Register och Memoriall (om sjöar och strömmar) till 1560. Strödda kamerala handlingar 61. KA.

Rogberg-Ruda, Småland = Historisk beskrifning om Småland ... Förf. af Samuel Rogberg -- widare utförd af Eric Ruda. Carlscrona 1770.

D. Rosvall = D. Rosvall /Anteckningar om dialekt och ortnamn/ handkrift hos författaren, folkskolläraren D. Rosvall, Klintehamn).

Rydberg, Sv. Trakt. = Rydberg, O.S., Sveriges Traktater med främmande magter .. 1-15.

J. Rydén, upps OAU 1984 = Rydén, Josef, Natur- och marknamn i Kulltorps socken, Västbo härad, Jönköpings län. Prosem.-upps. i SOFI, acc.-nr A 1984. U.å.

Rääf, Ydre hd = Räff, Leonh. Fr., Samlingar och Anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, 1 -5, Linköping 1856, Örebro 1859-1865, 1875.

Rørdam: Mon. Hist. Dan. (Rantzovs dagbok) = Monumenta Historiae Danicae. Historiske.

Kildeskrifter ved Holger Rørdam, II, 1, s 129-262. (Dagbok over Daniel Rantzovs Vinterfelttog i Sverig .. 1567-68; Svenske Breve og Aktstykker.)

S

M.A. Sahlstedt, St. Tuna = Sahlstedt, Magnus Abr., Stora Tuna i Dahlom och Bergom Minnesdöme ... Stockholm 1743.

Samzelius, Kumla kyrkas rb = Samzelius, Jonas L:son,Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590. Med inledande studier. Akad. avh. Uppsala 1946. SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska Akademien. Lund 1898 ff.

SaoS = Sago och sed. 1-. 1932-.

Schlyter, Sw. gml. L. = Schlyter Sweriges gamla lagar.

Schnitlers prot. = Major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745. Bd 1 utg. ved Kristian Nissen o. Ingolf Kvamen. Oslo 1962. Bd. 2 utg. ved J. Qvigstad og K. B. Wiklund. Oslo 1929.

Script rer. Svec. = Scriptores rerum sveciacarum medii aevii. Uppsala 1818-1871.

SD = Svenskt Diplomatarium.

SDa = Svenskt Diplomatarium, Appendix.

SDns = Svenskt Diplomatarium, nya serien.

SFmT = Sveriges fornminnesförenings tidskr.

Sidenbladh, Sv. hds-o snnamn = Sidenbladh, Karl, Sveriges härads- och sockennamn.

Siljeström, Siljan = Exercitium Academicum de Lacu Siljan -- sub praesidio -- Mag. Andreae Grönvall -- Anni MDCCXXX (1730) -- Publice ad. examen modeste defert Olof Siljeström Larsson, Dalecarlus. Upsaliae, Literis Wernerianis.

SlOD = Skrifter utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola, I-V.

Sj = sjökort.

SjA = Sjökarteverkets arkiv. (Tidigare förkortning SvA).

Sjöh. = Sjöholmssaml. i RA.

Sk. dompr. g. = Skara domprosteris gods, tr. i Vft I: 4–5, s. 61 ff.

SKL = Skånelagen. (citerad efter Schlyters uppl. av Samling af

Sweriges gamla lagar, 9, Lund 1859.)

Skara domk:s räkensk. = Skara domkyrkas räkenskaper, tr. i Vft I: 4–5, s. 79 f. (Orig. i Kammarkollegii arkiv).

1523 skb G = Indtægts-Regnskab for Gullands Len fra Paaske 1523 til Paaske 1524, Reg. 108 A DaRA (excerpterna i SCA hämtade ur orig.).

Skb, Nordlander = Skatteboken aff Ångermanne land pro anno 1550. (Norrländska samlingar 6). Utg. av Johan Nordlander.

skg = skeppslag.

Skjb = Skara stifts kyrkliga jordebok (i Vft. bih. till bd 2).

Skoglund, Eckles. bost. = Skoglund, Harald, Redogörelse för de ecklesiastika boställena. Jfr Thulin, Eckles. bost.

Skoklostersaml. = pergamentsbrev i Skoklostersamlingen i RA.

Skå, Herr Hans Johannis i..., se H. Johannis ant. -bok.

SL = Svenska Landsmålen.

SL B = Svenska Landsmålen, bihangsserien.

SL I:11 = Djurklou, G., Om svenska ortnamn, ställda i samband med historiska och kamerala forskningen. Tr. i SL I:11.

S. Larsson, Subst. i Vb = Seth Larssons Substantivböjningen i Västerbottens folkmål jämte en exkurs till ljudläran. Akad. avh.

SMR = Svenska medeltidsregester 1434-1441. Utg. av Sven Tunberg genom Bo Enander, Kjell Kumlien och Ragnar Svanström. Stockholm 1937.

SNF = Studier i nordisk filologi utg. av Hugo Pipping.

SOA = Svenska Ortnamnsarkivet (senare OAU, nu del av SOFI).

SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands län.

SoS = Språk och stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning 1901-1920.

SOS = Sydsvenska ortnamnssällskapets samlingar.

SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skaraborgs län.

SOV = Sveriges ortnamn, Ortnamnen i Värmlands län.

SOVn = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västernorrlands län.

SOÅ = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift.

SOÄ = Ortnamnen i Älvsborgs län.

Spr. studier = Se A. Noreen, Spridda studier, 1-4.

SR papp. handl. = Sv. Riksarkivets pappershandlingar, otryckta.

SRP = Svenska Riks-Archivets Pergamentsbref I-III, Stockholm 1866, 1868, 1872 (utg. av Kullberg-Nordetröm).

SRPp = Sv. Riksarkivets pappershandlingar 1351-1400 (i Meddelanden från Svenska Riksarkivet utg. av C. G. Malmström och C. T. Odhner. 3. Stockholm 1891).

SRS = Scriptores rerum sveciacarum medii aevii. Tlpps. 1818-1876.

St. Tiondereg. = Westergötlands kyrkliga indelning vid Reformationstiden, tryckt i Vft I:2, s 7 ff.

Stenberg = Alphabetisk förtekning uppå Ume Sockens Nationella Ord och talesätt, uprättad af Pehr Stenberg 1804. Orig. i Vitterhetsakademien.

Stenberg B = D:o. Renskrift i SAOB:s bibl. av Stenbergs egen hand.

Stenklyft-Delin ggk (1688) 1782 = Tabula Geographica Helsingiae, Exhibens Omnes Parochias, singulatim cum suis Limitibus panter ex Vicis, Pagis Lacubus, Amnibus et qvae alia notatu digna annotari potuere Anno 1688; Concepta a Christophero Stenklyft renovta Anno MDCCLXXXII ab Erico Delin Helsing: h:t: Geodeta Halland Handritad karta som äges av Gästrike-Hälsinge nation, Uppsala.

Sthms jordeb. = Stockholms stads jordebok 1420-1498, Stockholm 1876, 1889.

Sthms skotteb. = Stockholms stads skottebok 1516-1525 samt strödda räkenskaper. Stockholm 1935.

Sthms tänkeb. = Stockholms stads tänkeböcker 1474–.

Stiernman = Stierman, And. Anton, Alla riksdagars och mötens beslut I (Stockholm 1728).

Str. Äbl. = Strömbom, Älvsborgs läns Kalender?

Strängnäsperg. or. = Fotokopia av Strängnäs stifts- och läroverks biblioteks pergamentsbrev.

Strängnäs tb = Strängnäs stads tänkebok för 1590-talet. Utg. av Isak Fehr. Strängnäs 1903.

Stu = Styffe, Skand.

Styffe. Bidrag = Styffe, C. G., Bidrag till Skandinaviens Historia ur utländska arkiver, 1-5. Stockholm 1859-1884.

Styffe, Skand. = Styffe, C. G., Skandinavien under unionstiden, 3. uppl. Stockholm 1911.

Styffe, Sku.u.(3) = Styffe, C. G., Skandinavien under unionstiden, 3. uppl. Stockholm 1911.

SvA, se SjA.

Swab, Anton 1797 = fotokopia i Seminariet för nordisk namnforskning. Orig. i Skogs-och Lantbruksarkivet.

Sv. Beb. = Sveriges bebyggelse. Landsbygden.

Sv. Med. Rimkr. = Svenska medeltidens rimkrönikor I-III.

Sv. medelt. rimkr = Svenska medeltidens rimkrönikor I-III. (i Sv. fornskr. sällsk:s utgåvor.)

Sv. R . Ark. papp. handl. = Svenska Riksarkivets pappershandlingar (tryckta); jfr SRPp.

Sv. Trakt. = Rydberg, O. S., Sveriges traktater med främmande makter. 1-15.

Sv. uppsl. = Svensk uppslagsbok 1947-1955 års uppl.

Swart. G. I:s Krön. = Swart, Gustaf I:s Krönika. Se även Peder Swarts krönika. (Edéns utg.)

Sverige = Sverige. Geografisk, topografisk, statistisk beskrifning under medverkan af flera författare utg. af Arvid Kempe, B. Apelqvist och Otto Sjögren, V (1915).

Synodalstatuter = Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan utg. av Jaakko Gummerus Ups. 1902. /Bunden i samma band som Ärkebiskop Abrahams räfst./

Särna-Idre = Särna-Idre 300 år. En hembygdsbok. Falun 1945.

Säve Ortnamn = P. A. Säve, Gotländska samlingar (hs i UUB, Signum 623:2).

Sävstah. = Sävstaholmssamlingen, i RA, I o. II (fotokopior).

Sävstaholmssaml. = pergamentsbrev i Sävstaholmssamlingen i RA. Fotokopia i OAU.

SÖL = Södermannalagen (citerad efter Schlyters uppl. i Samling af Sweriges Gamla Lagar 4. Stockholm 1838).

T

T = Signum i LMV (tidigare LSA) för Västm. l.

tb = tänkebok eller tingbok.

Test = Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450 udg. af Kr. Erslev. Khvn 1901.

Thulin, Eckles. bost. = Gabriel Thulin: Redogörelse för de ecklesiastika boställena. Jfr Skoglund, Eckles. bost.

Jöns Tideman, Rödöns tingslag = Kort Beskrifning öfver Rödöns Tings-Lag i Jemtland .. af Jöns Tideman (praes. Anders Berch). Stockholm /1758/.

Tiselius Beskr. öfv. Wättern = Tiselius, Daniel T., Beskrifning öfver Wättern. Uppsala 1723.

T - JI. Beteckningar av denna typ, som förekommer på några uppteckningskort i bl a Åsele och Vilhelmina snr, betyder. T = Torvsjö (uppteckningsorten), JI = Jonas Isacsson (meddelaren). Asterisk framför typen betyder att uppteckningen ifråga är direktavlyssnad (dvs ej avlyssnad via band). - I ULMA:s ordsamlingar för resp. snr finns förteckningar över meddelare och dessas signa.

tl = tiondelängd.

tl 1546 = Västergötlands kyrkliga indelning vid Reformationstiden (efter prostarnes Register öffver Kronotionden för år 1546, i Kammar-Collegii Arkiv). Tryckt i Vft I:2, s 7 ff.

tk = Topografiska kartan över Sverige i skalan 1:50 000. 1954 f. (motsvarar nuv. terrängkartan).

Tor. = Toringh, Gabriel, Geographische Landt Cartor aff Dhe Härader och Sochnar uthi Nerikhe sampt underliggiande Bergs Lagor belägne finnas. Anno 1688. Statens reproduktionsanstalt. Fotografisk kopia.

TOS = Trakten omkring Stockholm (9 blad, Topografiska Corpsen 1861, Öfversendt 1895).

Tr = förteckning över träsk (Västerbotten).

Trolles jb = Arvid Trolles jordebok 1498 utg. genom Joh. Ax. Almquist = Hist. handl. 31.

t å = torp å.

Tävl.-bidrag 1949 .. Gotl. hbf. = Tävlingsbidrag 1949 till Gotlands hembygdsförbunds i Visby tävling om uppteckning av ortnamn och ägonamn. Originalen finnas hos Hembygdsförbundet i Visby. Excerp. i SOFI (SOA) 1961-62. Se vidare försättskort i topografiska samlingen från Gotland (efter ledkortet Gotlands l.).

U

U = Signum i LMV (tidigare LSA) för Kopp. 1.

UDR = Uppsala domkyrkas räkenskapsbok.

Ufmt = Upplands fornminnesförenings tidskrift.

UL = Upplandslagen (citerad efter Schlyters uppl. i Samling af Sweriges Gamla Lagar 3. Stockholm 1834.).

ULMA = Uppsala landsmålsarkiv, fr o m 1.7.1970 Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

UNTJ = Uppsala Nya Tidnings Julnummer.

1522 uppbördsjb = Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utg. av Vetenskaps-societeten i Lund, 7. Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut, utg. av Gösta Johannesson (Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok).

Uppl. hdsdb = Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet .. utg. genom Nils EIdling. (= Uppländska domböcker 5.)

Uppl. Konungsdomar = Uppländska domböcker utg. av K Hum. Vetenskapssamfundet i Uppsala, 3. Uppländska Konungsdomar från Vasatiden intill Svea hovrätts inrättande, utg. genom Nils Edling. Uppsala o. Lpz 1933.

Uppl. Lagmansdb = Upplands lagmansdombok 1490-1494. Saml. utg. av Svenska Fornskriftsällskapet 39.

Uppl. Lagmansdb = Upplands lagmansdombok 1578-79 utg. av Nils Edling (= Uppländska domböcker utg. av K. Hum, vet. samf. i Uppsala, 2).

Upps. dipl. orig. = Otryckta diplom i original i Uppsala universitetsbibliotek.

Upps. papp = Otryckta pappershandlingar i original i Uppsala univ. bibl.

UU = Uppsala universitetsbibliotek.

UUB = Uppsala universitetsbibliotek.

U.U. C 32 = Vadstena klosters uppbördsbok 1466, i Uppsala universitetsbibliotek.

U.U.C 48 = samlingsband på pergament ur Vadstenabiblioteket, i U.U.

U.U. papp = Otryckta pappersbrev i Uppsala universitetsbibl.

V W

V = Signum i LMV (tidigare LSA) för Gävl. 1.

v. = verso (på vänstersidan, på baksidan).

v. = vers (t ex i Erikskrönikan).

V:11:35, en beteckningstyp, som förekommer på vissa excerptkort i samlingarna för Hall. l., se under G. 247 (131 n v).

Vadstena ä. tbr = Vadstena stads äldsta tänkeböcker ("Domboken") 1577-1610. Utg. av Georg J. V. Ericsson, Uppsala 1945-52.

VAH = Vetenskaps Akademiens Handlingar.

VAM = Vitterhetsakademiens månadsblad.

Warberg, Wenern = Hydrografisk Beskrifning öfwer Weners, till de sjöfarandes tjenst, författad af P.I. Warberg. 1-3. Karlstad 1805, 1815, 1816.

Vbj = Kong Valdemar den Andres Jordebog. Udg. .. af O. Nielsen. Kbhvn 1873. Jfr Vjb.

VB. L. MUS. = Brev i Västerbottens läns museum.

Vendels db = se Edling, Vendels db.

Wessén, Urkunder r. St. Kopparberg = Medeltida urkunder rör. Stora Kopparberget, på uppdrag av Stora kopparbergs Bergslags AB utg. av Elias Wessén. Stockholm 1947.

Westman Kungsådreinst = Westman, K. G. , Aktsamling till kungsådreinstitutets historia. Ingår i Regalrättsutredningen. Uppsala 1920.

Wexionius Epitome = Wexionius: Epitome Descriptionis Sueciae, Gothiae, Fenningiae et subjectarum provinciarum. Åbo 1650.

Vft = Västergötlands fornminnesförenings tidskrift.

VNT = D:o (äldre förkortn.).

VGL = Västgötalagen (citerad efter Collin-Schlyters uppl. i Samling af Sweriges Gamla Lagar 1. Stockholm 1827. De romerska siffrorna beteckna de olika redaktionerna: I = Äldre Västgötalagen osv.). VHAA = Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.

VHAAM = Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsblad.

Vidh. pr = Vidhemsprästens anteckningar i äldre västgötalagen 1325. Schlyters utgåva.

Widmark, Helsingland = Widmark, P. H.9 Beskrifning öfwer Provinsen Helsingland. hörande till Gefleborgs län.

Vikp = Pergamentsbrev i Viksamlingen i RA.

Vikpp = Pappersbrev i Viksamlingen i RA.

Viksaml. = Pergamentsbrev i Viksamlingen, i RA.

Wilstadius = Småländska hembygdsböcker VII-IX. Den första minnesinvent. i Smål. Prästerskapets rannsakn. om gamble antiquiteter och monumenter 1667-1690. Ned inledning och kommentar av Paul Wilstadius. Växjö 1940, Lund 1941, Jönk. 1942.

Vinsarp-jb Upps. papp. or. = Fru Annas av Vinstorp jordebok ur Pappersbrev 1490-1521 i UU. Fotostatkopic. i SOFI.

Vjb = Kong Valdemar (II:s) jordebok (Aakjaers uppl.). Jfr Vbj.

Vkjb = Vadstena klosters jordebok 1502 utg. genom Carl Silfverstolpe = Hist. handl. XVI:1.

Vkjb KA = Vadstena klosters jordebok 1480. Osignerad handskrift i Kammararkivet.

VML I = Västmannalagen /den äldre codex af Westmannalagen/ (citerad efter Schlyters uppl. av Samling af Sweriges gamla lagar 5. Lund 1841.).

VML II = Västmannalagen /den yngre codex af Westmannalagen/ (citerad efter Schlyters uppl. av Samling av Sweriges gamla lagar 5. Lund 1841).

W-n = Wieselgren, Ny Smålands Beskrifning.

Wrangel, Ryttern = Wrangel, F. U., Anteckningar om Rytterns socken, Stockholm 1886.

VStL = Visby stadslag och sjörätt (citerad efter Schlyters uppl. av Samling af Sweriges gamla lagar, 8, Lund 1853).

Wärnschiöldh, Hallandsbeskr. 1645 = En Hallandsbeskrivning av år 1645 av Magnus Fahl. I. Studier tillägnade Curt Weibull 1946 s 156-166.

Västm. fm. årsskr. = Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift.

Västmp = Västmanlands Fornminnesförenings pergamentsbrev. (orig. i Länsmuseet i Västerås).

X

X = Signum i LMV (tidigare LSA) för Vrnl. l.

Y

y = uttalsform bara använd av yngre personer.

Y = Signum i LMV (tidigare LSA) för Jämtl. l.

Ymer = Ymer. Tidskrift utg. av Svenska Sällskapet för antropologi och geografi. 1881-19...

Å

ÅH 1 = Ålands urkundssamling, 2 = Åländska handl. 1530-1634, 1. Jordeböcker 1557-1605, Hfors 1959.

Åke Ax:s jb = Herr Aage Axelssøns (Thott) "jordebok". Av Sven Welander. Vetenskaps-Societeten i Lund. Årsbok 1957, s. 45-74.

Samuel Åsander = Samuel Åsanders efterlämnade samlingar från Härjedalen, Förteckning över .. Donerade till undersökningen av Svenska folkmål. ULMA acc. 755:1-68. Xerokopia i SOFI:s Kartsal, skåp 28, Jämtl. län.

ÅR eller År = årliga räntan.

Ä

ä = uttalsform bara använd av äldre personer.

AE DA = De aeldste danske Archivregistraturer udg. ved T. A. Becker. Kbhvn 1854-1910.

ÄL = längder för Älvsborgs lösen 1571.

Ärkebiskop Abrahams räfst = Ärkebiskop Abrahams räfst efter originalakterna utg. af Otto Holmström. (= Skr. utg. af Kyrkohistoriska fören. IV:1). Uppsala 1901.

Ö

ÖBT = Östgötabygdens Tidning.

ÖLA = Landsarkivet i Östersund.

ÖLAp = pergamentsbrev i Landsarkivet i Östersund.

ÖLMp = Pergamentsbrev i Östergötlands och Linköpings stads museum.

ÖFT = Östergötlands fornminnesförenings tidskrift. I. Stockholm 1875.

ÖGL = Östgötalagen. (citerad efter Collin o. Schlyters uppl. av samling af Sweriges gamla lagar, 2. Stockholm 1830.)

Öh = ödehemman (Västerbotten).

ÖNO = Övre Norrlands ortnamn.

ÖNON = Övre Norrlands ortnamn, Norrbottens län.

ÖNOV = Övre Norrlands ortnamn, Västerbottens län.

Örnhielms dipl. = Örnhielms diplomatarium. I-XII. Avskriftssamling fr. 1600-t. Vitterhetsakademiens deposition i RA.

Örp = Örebro Läroverksbiblioteks pergamentsbrev. (I samlingen ingår även ett fåtal pappersbrev.)

Siffror

1540 jb = Landskapshandlingar Dalarna 1540:4 (1) i KA. Årliga räntan 1540.
1542 räk = Landskapshandlingar Dalarna 1540:4:2 i KA. Niels Larssons räkenskap för all uppbörd och utgift 1540, redovisad för Hans Thomessen på Stockholms slott den 11 augusti 1542.