• Huvudmeny

Språkriktighet och hävd

Ortnamnsvården har både en funktionell och en kulturhistorisk sida. På senare år har den kulturhistoriska sidan fått allt större genomslag.

Funktionell sida

För att vara funktionellt ska ett ortnamn vara 

  • språkligt korrekt
  • lätt att skriva, uttala och uppfatta
  • inom en namnbrukargemenskap entydigt beteckna en geografisk lokalitet.

Kulturhistorisk sida

Den kulturhistoriska aspekten har fått allt större genomslag, med begreppet hävd i centrum. Vid vården av existerande ortnamn bidrar hävden till att bevara det traditionella namnbruket och ortnamnsförrådet inom ett område.

Samhörighet med hembygden

Ortnamnens fortlevnad betyder också mycket för människors känsla av samhörighet med hembygden, och allmänhetens medvetande om detta har ökat. Säkert bidrog debatten om fastighetsdatareformen på 1970-talet väsentligt till en fokusering på ortnamnen som en del av kulturlandskapet.

Fastighetsdatareformen

Primärt handlade denna fastighetsdatareform om att datorisera bland annat det gamla jordregistret, vilket till en början betraktades som en rent teknisk uppgift.

Om reformen hade genomförts i sin ursprungliga tappning skulle dock antalet namn i fastighetsregistret ha minskat drastiskt. Uppmärksamheten kring detta kan också sägas vara en av anledningarna till att Ortnamnsrådet inrättades 1985.

Uppdaterad 28 april 2014