• Huvudmeny

Enkät: Hörande barns tillgång till svenskt teckenspråk

Denna enkätundersökning vänder sig till döva och hörselskadade teckenspråkiga föräldrar som har hörande barn i skolåldern (gäller inte barn som går i förskolan). Språkrådet vill undersöka hörande barns tillgång till svenskt teckenspråk i hemmet, i skolan och utanför hemmet. Många frågor handlar om modersmålsundervisning i skolan. Det finns en översättning till svenskt teckenspråk vid varje fråga. Om ni har några frågor kan ni kontakta tommy.lyxell@sprakochfolkminnen.se.

Har ni flera hörande barn i familjen kan ni lämna ett enkätsvar för varje barn. Alla svaren är anonyma, ingen kan se vem som har lämnat svaren.

Svaren ska vara inlämnade senast fredagen den 27 april 2018 (förlängt till den 1 maj 2018). Tack för er medverkan!


2. Hur många hörande barn finns det i familjen?
2. Hur många hörande barn finns det i familjen?




3. I vilken årskurs går ert barn?
3. I vilken årskurs går ert barn?




4. Vilket språk använder ni föräldrar för det mesta till barnet?
4. Vilket språk använder ni föräldrar för det mesta till barnet?



5. Vilket språk använder barnet för det mesta till er föräldrar?
5. Vilket språk använder barnet för det mesta till er föräldrar?



6. Talas det något annat teckenspråk än svenskt teckenspråk i er familj? Om ja, välj "Annat" och ange vilket.
6. Talas det något annat teckenspråk än svenskt teckenspråk i er familj? Om ja, välj "Annat" och ange vilket.


7. Hur använder barnet svenskt teckenspråk med andra utanför familjen?
Med andra vuxna teckenspråkiga döva:




Med teckenspråkiga döva barn:




Med teckenspråkiga hörande barn:




8. Hur viktigt är svenskt teckenspråk för dig/er?
8. Hur viktigt är svenskt teckenspråk för dig/er?



9. Deltar ert barn i modersmålsundervisning i skolan?
9. Deltar ert barn i modersmålsundervisning i skolan?


10. Hur fick skolan tag på modersmålslärare i svenskt teckenspråk?
10. Hur fick skolan tag på modersmålslärare i svenskt teckenspråk?




11. Om ert barn får modersmålsundervisning; Hur väl stämmer följande påståenden enligt er?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Håller med Håller delvis med Håller inte med
A) Vi tror att undervisningen hjälper vårt barn att utveckla sitt teckenspråk.

B) Vi tror att undervisning i teckenspråk stärker vårt barns kunskaper i svenska.

C) Vi tror att undervisning i teckenspråk stärker vårt barns kunskaper i andra skolämnen.

D) Vi tror att undervisning i teckenspråk hjälper vårt barn att hålla kontakten med teckenspråkiga personer utanför familjen.

E) Vi tror att undervisning i teckenspråk hjälper vårt barn att utveckla sin dubbla kulturella identitet (teckenspråkig och svensk).

F) Vi tror att undervisning i teckenspråk är bra för vårt barns personliga utveckling.

G) Vi tror att vårt barn kan ha nytta av teckenspråk i studier vid högskola/universitet.

H) Vi tror att vårt barn kan ha nytta av teckenspråk i arbetslivet.
12. Om ert barn INTE får modersmålsundervisning; Hur väl stämmer följande påståenden, enligt er?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Håller med Håller delvis med Håller inte med
I) Vi önskar få modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk men kommunen kan inte erbjuda det.

J) Vi kan inte delta av praktiska skäl, på grund av tid, plats.

K) Vi är osäkra på om vi har rätt till modersmålsundervisning.

L) Vårt barn har själv valt att inte delta, trots att vi föräldrar är positiva till undervisningen.

M) Vi tror inte att undervisningen hjälper vårt barn att utveckla sitt teckenspråk.

N) Vi tror att undervisning i teckenspråk är negativt för vårt barns kunskaper i svenska.

O) Vi tror att undervisning i teckenspråk är negativt för vårt barns integration i det svenska samhället.

P) Vi tror inte att vårt barn har någon personlig nytta av undervisning i teckenspråk.

Q) Vi tror inte att vårt barn har nytta av teckenspråk i studier vid universitet/högskola.

R) Vi tror inte att vårt barn har nytta av teckenspråk i arbetslivet.

S) Vi är missnöjda med den modersmålsundervisning som erbjuds.

14. Skulle ni vilja att ert barn läste andra skolämnen, till exempel matematik och biologi, på svenskt teckenspråk?
14. Skulle ni vilja att ert barn läste andra skolämnen, till exempel matematik och biologi, på svenskt teckenspråk?


15. Skulle ni kunna tänka er att ert barn gick i en teckenspråkig tvåspråkig skola tillsammans med andra teckenspråkiga barn?
15. Skulle ni kunna tänka er att ert barn gick i en teckenspråkig tvåspråkig skola tillsammans med andra teckenspråkiga barn?



16. Har ert barn gått i någon teckenspråksvecka hos SPSM?
16. Har ert barn gått i någon teckenspråksvecka hos SPSM?



17. Har ert barn deltagit på något CODA-läger?
17. Har ert barn deltagit på något CODA-läger?




Enkätfrågor på teckenspråk

Här hittar du enkätfrågorna översatt till svenskt teckenspråk.

Instruktion:

Fråga 1:

Fråga 2:

Fråga 3:

Fråga 4:

Fråga 5:

Fråga 6:

Fråga 7

A:

B:

C:

Fråga 8:

Fråga 9:

Fråga 10:

Fråga 11-12:

Påstående 11 a–h:

Påstående 12 i–s

Fråga 13:

Fråga 14:

Fråga 15:

Fråga 16:

Fråga 17:

Ytterligare kommentarer:

Uppdaterad 25 mars 2019