• Huvudmeny

Enkäter om klarspråksarbete

Hur står det till med klarspråksarbetet på myndigheter, i kommuner och andra offentliga organ? Satsar man på klarspråk? Om ja, vad gör man? Om nej, vilka är hindren?

Vid sex tillfällen har myndigheter, kommuner och landsting fått svara på enkäter om klarspråksarbetet. Den senaste enkäten gjordes 2014. En ny enkät skickades ut i februari 2019 och analyseras under hösten.

Sammanfattning av enkätsvaren 2014

Under maj 2014 sände Språkrådet ut en enkät till över 500 myndigheter, kommuner och landsting med frågor om deras klarspråksarbete. Vi fick 370 svar, en svarsfrekvens på hela 71 procent.

Av de som svarat anger 60 procent att de arbetat med klarspråk under de senaste två åren. Myndigheter har arbetat i högre utsträckning än kommuner, och stora organisationer har arbetat mer än små. Bland stora myndigheter är andelen som arbetat med klarspråk hela 88 procent, medan den bland små kommuner är under 50 procent.

De 40 procent som inte arbetat med klarspråk anger främst brist på tid och pengar som anledning. Men 14 procent svarar att de helt enkelt inte tänkt på det.

De vanligaste aktiviteterna har varit att ta fram eller arbeta om mallar för vissa texttyper. Mer än hälften har gjort just detta. Många har också utbildat skribenter eller haft föreläsningar. Att ta fram skrivhandledningar och lägga upp språksidor på intranätet är också vanligt.

Vad har man uppnått med klarspråksarbetet? Mottagaranpassade texter och en större språklig medvetenhet inom organisationen är de vanligaste svaren.

Det är dock endast 12 procent som utvärderat någon del av sitt klarspråksarbete. Utvärderingarna har ofta gällt webbtexter och utbildningar.

Inför framtiden planerar 66 procent att arbeta med klarspråk under de kommande två åren. 29 procent anger att de inte vet och endast 6 procent svarar nej.

En generell slutsats av enkäten är att det behövs fler utvärderingar som visar effekterna av klarspråksarbete. Både för att inspirera organisationer att börja arbeta med klarspråk och för att visa dem som redan är igång att arbetet gör nytta och att de är på rätt väg.

Sammanställning av enkäten 2014

Klarspråksarbete i offentlig sektor – en enkätundersökning år 2014 om klarspråksarbete på myndigheter, kommuner och landstingPDF (pdf, 2.2 MB)

Tidigare enkäter

Sammanfattningar av tidigare enkäter

Uppdaterad 16 december 2019

Enkät 2019


Språkrådet skickade ut en ny enkät om klarspråksarbetet i offentlig sektor den 13 februari 2019. Resultatet analyseras under hösten 2019 och kommer att redovisas i en rapport.

Resultatet presenteras översiktligt i artikeln "Klarspråk gör vi tillsammans" (ur Klarspråk 4/2019).