• Huvudmeny

Svea hovrätt arbetar med både bemötande och klarspråk

I bemötande- och klarspråksarbetet i Svea hovrätt ingår att följa upp och mäta om arbetet har fått effekt. En metod är enkätundersökningar.

Det verkar dock ha uppstått en viss ”enkätmättnad” som gör det svårt att få en bra svarsfrekvens. Vi har därför prövat andra metoder att mäta genomslaget för bemötande- och klarspråksarbetet.

Hösten 2018 fick några av hovrättens nämndemän besöka förhandlingar och besvara skriftliga frågor om bemötandet i rättssalen, däribland språkbruket. Detta gav även nämndemännen en insikt i hur rättens ledamöter uppfattas av parterna.

På det hela taget var resultatet bra, även om nämndemännen påpekade att bemötandet var väl formellt ibland. I de flesta fall uppfattades språkbruket som vardagligt och begripligt och med en vänlig ton. Det förekom dock en del fackord som kan vara svåra att förstå, t.ex. NFC, likgiltighetsuppsåt, forensiker och recidivfara. Vi kommer att ta tillvara resultaten i vårt fortsatta arbete med bemötande.

Wrangelska palatset. Foto: Svea hovrätt.

Per Sundberg
Svea hovrätt

Uppdaterad 23 maj 2019