• Huvudmeny

Närke, Lillkyrka socken

Inspelat 1979
MI: Manlig informant född 1900 (79 år)

MI: å fôrr i tiden (..) då va dä ju vanlit att di skulle tjöra forer te Stå´ckhåLm / di hâmta ju olika slaks varer såcker å (..) åe (..) sprit tj- hâmta di i fat å / va dä beträffa spriten dä kunne ja hörâ taL åm att ((harkling)) tjörara di fuskâ lite grann för (..) di behövde lite sprit sjâLvâ på resa å då knackâ di dän ett band å sen bårra di ett lite håL / å sen ur dä där håLe kunne di tappa ur lite grann sprit såm di behövde på resa å sen slog di bara i en lit’n pinne å så knackâ di tebaks bande å dä va ju ingen såm kunne se att dä a sjucki någe i fate / å ja vet enn lantbrukare ((harkling)) han va te Stå´ckhåLm å hämta forer / å strakst nerpå våran lannvinning där ä dä ett lite sunn dä kallâr di för Tjäringsunne / å orsaken vafför di kalla’e för dä dä tjänner’a inte till / mâne där va dä râtt så bristfâllit så många gånger när sunde jick ôppi då fick di tjörâ över marken på våran lannvinning så di inte skulle tjörâ ner mä lasse i sunne ((harkling)) / mân dä va en lantbrukare i- / han trodde att sunde bar å han tjörde rakt framm jenåm sunde å där var dä ijönåm å han hadde såcker på lasse å han va annsvarig för dä han hadde på sitt lass / å för te kunna klara dä å betaLa dä så feck han gå ifrån sin gård / för te kunnâ betaLâ värde å såckerlasse / hörde ja berâttas ((harkling))

Översättning

MI: Och förr i tiden då var det ju vanligt att de skulle köra transporter till Stockholm. De hämtade ju olika slags varor, socker och… sprit k… hämtade de i fat. Och vad det beträffar spriten, det kunde jag höra tal om att… körarna de fuskade lite grann, för de behövde lite sprit själva på resan, och då knackade de bort ett band och sedan borrade de ett litet hål, och sedan ur det där hålet kunde de tappa ur lite grann sprit som de behövde på resan. Och sedan slog de bara i en liten pinne, och så knackade de tillbaks bandet, och det var ju ingen som kunde se att det hade sjunkit något i fatet. Och jag vet en lantbrukare … han åkte till Stockholm och hämtade lastade vagnar. Och precis nere på vår landvinning där är det ett litet sund, det kallar de för Käringsundet, och orsaken till varför de kallar det för det, den känner jag inte till. Men där var det rätt så lätt för isen att brista, så många gånger när sundet gick öppet, då fick de köra över marken på vår landvinning, så de inte skulle köra ner med lasset i sundet. Men det var en lantbrukare i-, han trodde att sundet bar, och han körde rakt fram genom sundet och där var det igenom, och han hade socker på lasset, och han var ansvarig för det han hade på sitt lass. Och för att kunna klara det och betala det, så fick han gå ifrån sin gård för att kunna betala värdet på sockerlasset hörde jag berättas.

Ordförklaring:

landvinning – en 6-7 meter bred landremsa vid Hjälmarstranden, uppdelad på alla bönderna i en by till båtplatser för att var och en skulle kunna komma ut och fiska. 

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)