• Huvudmeny

30 augusti 2018

Extra utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen (Isof) har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Nu finns nya medel, totalt 2,2 miljoner kronor, att söka. I första hand ska medlen gå till att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken. Ansökningar för andra typer av projekt är också välkomna, men projekt som gäller framtagning av pedagogiska material kommer att prioriteras.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 15 oktober 2018, och det pedagogiska materialet lämnas in till institutet senast 30 juni 2020, tillsammans med en redovisningsblankett.

Ta fram pedagogiska material

Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med denna extra utlysning är i första hand att stötta föreningar i att ta fram pedagogiska material för lärsituationer i de nationella minoritetsspråken, men det går bra att söka för andra aktiviteter också.

Pengarna ges som bidrag till lön för den eller de personer som tar fram materialet, som korrekturläser och språkgranskar, samt granskar det ur pedagogisk synvinkel. Bidraget kan också ges för formgivning och bildsättning, eller för programmering av t.ex. appar.

Det färdiga materialet levereras till Isof i lämpligt format (t.ex. som word-fil, pdf eller digital app) och ska då vara innehållsmässigt granskat och språkgranskat av minst en utomstående modersmålslärare eller annan pedagog. Det färdiga materialet ska vara möjligt att lägga ut kostnadsfritt för nedladdning och spridning på Isofs hemsida.

Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2018 men kan användas för att ta fram och färdigställa materialet under 2019–2020. Det ska vara inlevererat till institutet senast 2020-06-30, men gärna tidigare.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Ansök senast den 15 oktober 2018!

Obs! Det finns två ansökningsblanketter: en för föreningar som vill ta fram ett pedagogiskt material och en för föreningar som vill ansöka om andra typer av projekt. Ansökan om bidrag ska vara inlämnad till Isof senast den 15 oktober 2018.

Läs mer om bidragen och om hur du ansöker:

Uppdaterad 11 oktober 2018