• Huvudmeny

24 maj 2016

Brister i undervisningen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Trots att undervisning om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken är en obligatorisk del av den svenska kursplanen hoppar flera lärare helt över ämnet, visar en undersökning från Sveriges Radio. På Språkrådet märks ett stort intresse från allmänheten men undervisnings­materialet och lärarnas kunskaper halkar efter.

Enligt en granskning från Sveriges Radio finns det stora brister i undervisningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk på landets högstadieskolor. I kursplanen för historieundervisningen ingår som obligatorisk del att ge historiska perspektiv på judarnas, romernas, sverigefinnarnas, tornedalingarnas och samernas situation i Sverige. Trots detta uppger färre än hälften av de lärare som svarat på SR:s enkät att de undervisar om alla de fem gruppernas historia, och flertalet uppger att de inte undervisar alls om de nationella minoriteternas historia.

Enligt lärarna som svarade på enkäten är anledningen främst bristande kunskaper om ämnet och att området inte prioriteras:

"Min egen kunskap är undermålig. Det ingick inte i utbildningen och jag har inte erbjudits någon fortbildning. Läroböckerna tar inte heller upp det", säger en av lärarna till Sveriges Radio.

Finns ett stort intresse

På Språkrådet märks ett stort intresse för minoriteter och minoritetsspråk från allmänheten:

"Våra språkvårdare får många frågor om de nationella minoritetsspråken, minoritetslagen och språkpolitik", säger Laila Höglund, projektledare på Språkrådet. "De nationella minoriteterna och minoritetsspråken får litet eller inget utrymme alls i läromedlen och många lärare efterlyser såväl undervisningsmaterial som fortbildning i området."

De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har lyfts fram mer i kursplanerna i framförallt svenska och historia, men flera undersökningar de senaste åren visar att utvecklingen går långsamt när det kommer till läromedlen. Bland annat granskade professor Antti Ylikiiskilä, vid Östra Finlands universitet, år 2014 närmare 100 läroböcker i svenska och historia för grundskolan och fann att de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken får mycket litet eller inget utrymme alls. Allra minst utrymme får sverigefinnar och tornedalingar, precis som hans förra genomgång från 2006 visade.

Uppdaterad 31 maj 2017