• Huvudmeny

14 september 2016

Minoritetsspråkslagen ses över

Hur kan lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk bli bättre och mer effektiv? Det är frågan för den statliga utredning som nu ska se över lagen.

I höst inleds en statlig utredning som ska göra en översyn av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utredaren ska analysera lagens styrkor och begränsningar för att komma fram till vilka förändringar som behöver göras för att myndigheterna bättre ska hörsamma lagen. Utredningen ska också ge förslag på hur kunskapen om de nationella minoriteterna ska kunna öka samhället och hur minoriteterna själva ska kunna få större inflytande och delaktighet i beslut som rör dem. En konkret fråga som utredningen, som ska vara klar i juni 2017, ska överväga är om det ska bli möjligt för en individ att pröva minoritetslagen rättsligt. Någon sådan prövning är inte möjlig idag, vilket Europarådet kritiserat Sverige för.

”Det är bra att regeringen lyssnat på de problem som under de senaste åren lyfts fram i samband med minoritetsreformen, och nu låter en utredning titta närmare på dem. Min förhoppning är att utredningen på ett tydligt sätt ska lyfta fram de mest effektiva åtgärderna för revitalisering och förslå ökade satsningar på dem, till exempel inom utbildningssektorn”, säger Jennie Spetz som är utredare på Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.

Uppdaterad 15 september 2016