• Huvudmeny

6 maj 2015

I år går Klarspråkskristallen till Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen tilldelas Klarspråkskristallen för ett förtjänstfullt och föredömligt klarspråksarbete som kan inspirera andra.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk – en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser.

Juryns motivering 

”Omfattande och krångliga handlingar försvårar det demokratiska arbetet. Som en del av det kontinuerliga klarspråksarbetet har Västra Götalandsregionen därför satsat särskilt på att göra underlagen för politiska beslut kortare och begripligare. Arbetet har förankrats hos de olika inblandade parterna, problemet är väl avgränsat och fem tydliga och mätbara mål har satts upp. Chefernas ansvar för det fortsatta arbetet preciseras och konkretiseras i en långsiktig handlingsplan. Västra Götalandsregionen visar hur den demokratiska processen och rättssäkerheten kan stärkas med hjälp av klarspråksarbete.”

Prisutdelning

Klarspråkskristallen delades ut den 6 maj på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Alice Bah Kuhnke. 

Kontakt

Mer information om priset lämnas av Ingrid Olsson, 08-442 42 17, klarsprak@sprakochfolkminnen.se

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Uppdaterad 11 maj 2015