• Huvudmeny

9 oktober 2014

Många arbetar med klarspråk, men få utvärderar

60 procent av alla myndigheter, kommuner och landsting har jobbat med klarspråk under de senaste två åren. Det visar en enkät som Språkrådet skickat ut.

Under maj sände Språkrådet ut en enkät till över 500 myndigheter, kommuner och landsting med frågor om deras klarspråksarbete. Vi fick 370 svar, en svarsfrekvens på hela 71 procent.

Av de som svarat anger 60 procent att de arbetat med klarspråk under de senaste två åren. Myndigheter har arbetat i högre utsträckning än kommuner, och stora organisationer har arbetat mer än små. Bland stora myndigheter är andelen som arbetat med klarspråk hela 88 procent, medan den bland små kommuner är under 50 procent.

De 40 procent som inte arbetat med klarspråk anger främst brist på tid och pengar som anledning. Men 14 procent svarar att de helt enkelt inte tänkt på det.

De vanligaste aktiviteterna har varit att ta fram eller arbeta om mallar för vissa texttyper. Mer än hälften har gjort just detta. Många har också utbildat skribenter eller haft föreläsningar. Att ta fram skrivhandledningar och lägga upp språksidor på intranätet är också vanligt.

Vad har man uppnått med klarspråksarbetet? Mottagaranpassade texter och en större språklig medvetenhet inom organisationen är de vanligaste svaren.

Det är dock endast 12 procent som utvärderat någon del av sitt klarspråksarbete. Utvärderingarna har ofta gällt webbtexter och utbildningar.

Inför framtiden planerar 66 procent att arbeta med klarspråk under de kommande två åren. 29 procent anger att de inte vet och endast 6 procent svarar nej.

En generell slutsats av enkäten är att det behövs fler utvärderingar som visar effekterna av klarspråksarbete. Både för att inspirera organisationer att börja arbeta med klarspråk och för att visa dem som redan är igång att arbetet gör nytta och att de är på rätt väg.

Enkätresultatet kommer att sammanställas i en rapport.

Uppdaterad 09 oktober 2014