• Huvudmeny

9 januari 2014

Vem bör få årets minoritetsspråkspris?

Var med och föreslå vem som ska bli 2014 års pristagare av Språkrådets minoritetsspråkspris.

Priset kommer att tilldelas en person eller organisation som gjort betydelsefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel gälla språkpolitiskt arbete, tolkning och översättning eller pedagogiskt arbete.

Pristagaren utses av en jury och priset delas ut på Språkrådsdagen den 8 maj 2014.

Föreslå pristagare senast 14 februari

Alla som vill kan föreslå en pristagare. Nomineringen formuleras på en särskild blankett och ska vara inlämnad senast fredagen den 14 februari.

Kontakt

För ytterligare information, välkommen att kontakta Riina Heikkilä:

riina.heikkila@sprakradet.se  

Telefon: 08-455 42 24

Fakta om Institutet för språk och folkminnen

www.språkochfolkminnen.se

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Institutets avdelning Språkrådet har till uppgift att följa och främja språkens utveckling i Sverige och att främja språkvård hos myndigheter. Språkrådet arbetar både med svenskan och med Sveriges minoritetsspråk.

Uppdaterad 23 april 2014