• Huvudmeny

Brev från andra sidan Atlanten

Karl Gösta Gilstring hade kontakt med många emigranter. Genom olika upprop i tidningen Svensk-Amerikanaren tribunalen fick han kontakt med svenskar som i sin barndom eller ungdom emigrerat till USA.

Över en miljon svenskar lämnade sitt hemland för att söka lyckan i Amerika under åren 1830−1930. En bit in på 1900-talet blev det aktuellt att undersöka hur deras språk och kultur hade utvecklats i det nya landet på andra sidan Atlanten.

Människor på väg ut från en kyrka.

​Inspelningsresor

Från arkivet i Uppsala gjordes inspelningsresor till USA på 60-talet. Fonogramavdelningens chef, senare arkivchef Folke Hedblom och ljudtekniker Torsten Ordéus åkte runt och spelade in svenskamerikaner.

Mer än 850 inspelningar gjordes, där några av dem som utvandrat eller deras barn berättar om sina liv och minnen, ofta på dialekt, den enda talade svenska de lärt sig. Inspelningarna finns idag i Uppsala.

Bilden föreställer svenskar och svenskättlingar på väg ut från kyrkan efter gudstjänsten i Center City, Minnesota, 1962. Foto: Torsten Ordéus (arkivuppteckning ULMA Sv-Am 1962:2:35).

Hembygdsskildringar

Även Karl Gösta Gilstring hade kontakt med flera emigranter som gav honom hembygdskildringar. Många var också ortsmeddelare för sina barndoms hemtrakter, även om de i ung ålder flyttat därifrån.

Gilstring trodde att emigranternas minnen var isolerade och konserverade. Han menade därför att det var extra tacksamt med svensk-amerikaner som meddelare, eftersom deras minnesbilder enligt honom var opåverkade. Han bortsåg från det faktum att vi hela tiden bearbetar våra minnen och att na erfarenheter påverkar tolkningen och minnesbilden. Även Isofs undersökningar av emigranetrnas dialekter visar att de inte heller bevarats utan blandats med nya språkliga erfarenheter.

Alfred Pearson

Alfred Pearson (född 1896) var en av Gilstrings 35 meddelare i USA och Kanada. Han utvandrade från Svensköps socken i Småland till Oakland 1923 där han försörjde sig som lantbrukare och murare.

Alfred Pearson försåg Gilstring med minnen, berättelser och bilder från sin uppväxt i Svensköps socken i början av 1900-talet. Gilstring träffade även Alfred Pearson när han besökte Sverige vid ett tillfälle 1970. Samtalet spelades in på band.

 Bilden föreställer Alfred Pearson (till vänster) tillsammans med Nils Mårtensson år 1963.


Här kan du lyssna på när Alfred Pearson berättar om Bäckahästen:

De gamla sade att det var farligt att gå över en bro mellan Hulta och Kilhult, ty bäckahästen fanns i den ån, och han gick stundom upp och vältrade sig på bron, och de som då först gingo över bron blevo sjuka.

Alfred Pearson

Carl Nelson

Carl Nelson (Karl-Oskar Nilsson) var en annan meddelare i USA. Gilstring fick kontakt med honom genom tidningen Svenska Amerikanaren Tribunen där Carl Nelson även figurerade som skribent. Carl Nelson utvandrade 1896 från Västra Lillaverke i Oskars socken i Kalmar till Manistique, Michigan i USA, där han bland annat arbetade som guldgrävare och husbyggare.

I närmare 150 brev beskriver Carl Nelson delar av den gamla bondekulturen och de flesta av hans minnesbilder ligger nästan sjuttio år tillbaka i tiden. Innehållet i breven har samlats under rubriker som årsloppet, levnadsloppet, id och frid, sot och bot, gåtor, lekar, rim och ramsor. Under rubriken årsloppet berättar Carl Nelson bland annat om midsommarafton:

Det var vanligt att unga flickor gick ut midsommerafton för att plocka blommor och drömma om sin blivande make. Efter att solen gått ner, gick de ut. de fick ej tala högt förrän nästa morgon. De måste plocka nio olika blommor på nio olika ägares änger. Sedan gå hem och lägga blommorna under huvuddynan. Den de drömde om blev deras make.

Carl Nelson

Källor

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

Lindqvist, Eva-Lott 1993. ”Väktare mot glömskans rike”: en presentation av Karl-Gösta Gilstrings folkminnesinsamling. Svenska landsmål och svenskt folkliv (116) 63-78.

UNT, Uppsala Nya Tidning, K G Gilstring in memoriam, 6 maj 1986

Vimmerby tidning, Nu har Karl Gösta Gilstrings fantastiska samlingar av folkminnen hamnat i Uppsala, 17 november 1986

Uppdaterad 10 juni 2020